پرانا چیست ؟

سوامی شیواناندا بنیان گذار مؤسسه دیو اینلایف واقع در دامنه هیمالیا در کتابی تحت عنوان ((کندالینی یوگا )) پرانا را چنین توصیف کرده است .

پرانا ماحصل کلی نیروهائی است که در جهان متجلی هستند پرانا نیروی حیاتی است و تنفس تجلی ظاهری پرانا است . با اجرای روشهای درست کنترل تنفس می توان این ماده لطیف را در درون کنترل و جذب کرد .

کنترل پرانا کنترل فکر است در واقع فکر بدون پرانا نمی تواند عمل کند . پرانا ماحصل انرژیای نهفته ایست که در جهان و انسان وجود دارد گرما-روشنائی –الکتریسته و مغناطیس همه تجلیات پرانا هستند .

قرارگاه پرانا قلب انسان است پرانا نیروی واحدی است که وظایف بسیاری را انجام می دهد از اینرو متناسب با وظایفی که انجام می دهد نامهای مختلفی دارد که عبارتند از : پرانا- آیانا – سامانا- اودانا-ویانا .

هدایت پرانا به وسیله فکر و تحت کنترل اراده نیروی حیاتی مجددی است که می توان آنرا هشیارانه برای پیشرفت خود یا شغاداون بسیاری از بیماریهای غیر قابل علاج و یا برای مقاصد مفید دیگر به کاربرد .

اگر شما به طریقه کنترل یک موج کوچک پرانا طی اعمال فکری پی بید  آنوقت راز انقیاد پرانا ی عالمگیر بر شما آشکار خواخد شد .

پیرو یوگا یعنی کسی که آگاه بر دانش این راز است از هیچ نیروئی بیم ندارد زیرا او بر کلیه تجلیات نیرئی های عالم تسلط یافته است ..

/ 0 نظر / 90 بازدید