بخوانید ومعجزه امیدرا ببینید:


شما دو انتخاب دارید 

جری مدیر یک رستوران است. 
او همیشه در حالت روحی خوبی 
به سر می برد. 
هنگامی که شخصی از او می پرسد که چگونه این روحیه را حفظ می کند، معمولا پاسخ می دهد:
”اگر من کمی بهتر از این بودم 
دوقلو می شدم.“
هنگامی که او محل کارش را تغییر 
می دهد بسیاری از پیشخدمتهای رستوران نیز کارشان را ترک می کنند 

تا بتوانند با او از رستورانی به رستوران دیگر همکاری داشته باشند. 
چرا؟
برای اینکه 

جری ذاتا یک فرد روحیه دهنده است.


/ 1 نظر / 25 بازدید